Huishoudelijk reglement

1. Inleiding

Het Aquaspirit zwemteam wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden we belangrijk. Marisol Aquaspirit wil actief werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers, en ouders op dit vlak.

Marisol Aquaspirit moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur  heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.  Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragscode geldt voor ALLE leden.

2. Algemeen

Doelstelling
Het aquaspiritteam wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten zwemmen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat mega zwemteam een vereniging is om trots op te zijn. Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, zwemmers en ouders te bevorderen.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden,  moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

–  We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

– We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn:  De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

– We hebben altijd respect voor de trainers – lesgevers – afgevaardigden.

–  We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.

– We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.

– We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.

– We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.

–  Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

4. Gedragsregels

Houding:

– Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd  en respectvol gedragen tegenover trainers, lesgevers,  de afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.

– Wees sportief, vertoon teamgeest help en steun je  medezwemmers.

Stiptheid:

–  Voor training / les ben je voor aanvang in het zwembad aanwezig. Een trainer/lesgever heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.

– Bij langere afwezigheid verwittig je.

– Bij niet deelname aan een wedstrijd verwittig je de trainer tijdig en zorg je voor een doktersattest.

– Wie meerdere trainingen mist kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.

Gebruik van de kleedkamers:

– De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.

– Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.

– De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De club is niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

– Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers!

5. Gedragsregels voor de ouders

– Onthoudt u ervan uw kind  te coachen tijdens de trainingen, lessen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainerslesgevers. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Supporteren voor uw kind kan uiteraard wel.

– Gelieve uw negatieve kritiek voor u te houden en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen.

– Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd  terecht bij de trainer of de jeugd coördinator. Voor alle niet technische vragen kunt u altijd het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur contacteren.

– Ouders zijn in de kleedcabines NIET toegelaten. Enkel kinderen tot 6 jaar mogen onder begeleiding van hun ouders zich omkleden. Het is eveneens NIET toegelaten dat ouders zich via de kleedkamers van de zwemmers  naar het zwembad begeven. Ouders die wensen te zwemmen dienen via de ingang publiek-zwemmen na betaling binnen te gaan.

– Je kind pas ten vroegste 15 minuten voor de zwemlessen in de kleedcabine laten omkleden.

6. Lidgeld

– De zwemmers van de zwemschool Marisol Aquaspirit kunnen per beurt betalen of zich een 10- of 20 beurtenkaart aankopen. (20-beurtenkaart als er 2 of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin in de zwemschool zwemmen) . Een beurtenkaart is 6 maand geldig en deze zijn niet overdraagbaar.

– Verplicht badmuts van Marisol Aquaspirit aan te kopen.

7. Privélessen

WAT BIJ ANNULATIE?

Indien u belet bent, kan u uw afspraak tot 24 uur op voorhand kosteloos annuleren.

Alles heeft zijn voor en zijn nadelen. Als je je zwemles tijdig annuleert zijn er geen kosten aan verbonden.

Toch merk ik de laatste jaren dat er in een lessenreeks regelmatig (tijdig) geannuleerd wordt. De zwemlessen hebben daar een negatieve invloed op waardoor ik geen progressie kan maken.

Hierdoor moeten ook kindjes die op de wachtlijst staan nog langer wachten op een plaatsje.

Lieve ouders, gelieve hier ook rekening mee te houden wanneer u uw les annuleert.

WAT BIJ AFWEZIGHEID ZONDER VERWITTIGING of laattijdig annuleren?

Tot onze spijt worden we meer en meer geconfronteerd met zwemmers (ouders) die hun afspraken niet naleven en nalaten ons te verwittigen. Hierdoor lijd ik aanzienlijke economische schade. Het is juridisch volkomen legaal hiervoor een forfait tot schadeloosstelling te vragen. Daarom wensen wij duidelijke afspraken te maken. Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur op voorhand geannuleerd of verzet worden. (ongeacht reden van afwezigheid) Bij duidelijk niet naleven van de afspraken wordt een forfait van  37 euro per gereserveerd half uur gerekend. Wij hopen op uw medewerking en begrip.

8. Sancties

– Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen,  schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden.

– Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

–  Schelden.

–  Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging; Pesten en treiteren wordt niet getolereerd.
De trainers/lesgevers krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/lesgever kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid van ons complex tijdens een training/wedstrijd.

– Het uiten van bedreigingen.

– Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn:  ( wapens, drugs, vuurwerk) > Er zal aangifte gedaan worden bij de politie. – –

– Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.

Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt: Trainer/lesgever, zwemmer en/of betrokken ouder stelt het aanspreekpunt binnen het bestuur  in  kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/lesgever direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde. In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.  Aanspreekpunt bespreekt tijdens de maandelijkse vergadering de overtreding met het bestuur waarin alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het aanspreekpunt kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan, De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, lesgever en/of  diens ouders  Het in herhaling vervallen van op zich zelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen  met een waarschuwing zijn bestraft kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verder gaande sancties in de vorm van schorsing of uitsluiting.

9. In en rond het zwembad

Het zwembad is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

– Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

– Er wordt geen glas- en aardewerk mee in het zwembadcomplex genomen.

– Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.

– Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.

– Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

– De toegangen naar het zwembad wordt  in het belang van de veiligheid vrijgehouden.

– Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

10. Sociale media :

Sociale media , foto’s en filmpjes zijn in deze tijd niet meer weg te denken in onze maatschappij.

In onze zwemschool laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld de lessen, voor verjaardagen, zwemmen van diploma’s,… . Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s of filmpjes maken. De zwemschool heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

De ouders waarvan we geen briefje ontvangen gaan stilzwijgend akkoord met het delen van foto’s en filmpjes op sociale media, youtube , de website, de digitale nieuwsbrief en als technisch promo-materiaal ter ondersteuning van andere zwemscholen.

Het formulier voor toestemming kan u bekomen aan de kassa van de zwemschool.

Tot slot :

Alle leden, ouders, trainers/lesgevers, vrijwilligers en overige betrokkene worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit huishoudelijk  reglement en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van de vereniging houdt in dat men de regels accepteert.

Naleving van en controle op dit huishoudelijk  reglement zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen, en zo alle betrokkenen bij onze sportvereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van zwemsport.

Marisol Mesot